Bloc

Bloc català

Insecte de vida adulta breu, sovint inferior a un dia, durant el qual vola al llarg el riu, s’aparella, pon ous i mor.

“Al riu Hypanis al Bòsfor cimeri, cap a l’època del solstici d’estiu, són arrossegades pel corrent cap al mar el que semblen unes bosses poc més grans que un gra de raïm de les quals en reventar-se en surten uns quadrúpedes alats. L’insecte viu i vola fins al vespre però, quan el sol se’n va, decau i mor al capvespre havent viscut només un dia, circumstància per la qual s’anomena ephemeron.” Aristòtil, Història dels animals, llibre V, cap 9.

Com les efímeres també nosaltres volem entre la foscor prèvia i el capvespre. Durant el vol, a més de menjar i aparellar-nos, podem contemplar, meravellats, les cases a sota, els arbres, les formes dels núvols al cel, conversar amb les altres efímeres, escoltar els ocells o una ràdio.


Blog English

Ephemeropteron

Short lived insect, often less than a day, it flies along the river, mates, lays eggs and dies.

On the river Hypanis in the Cimmerian Bosphorus, about the time of the summer solstice, there are brought down towards the sea by the stream what look like little sacks rather bigger than grapes, out of which at their bursting issues a winged quadruped. The insect lives and flies about until the evening, but as the sun goes down it pines away, and dies at sunset having lived just one day, from which circumstance it is called the ephemeron.” Aristotle, History of Animals, Book V, Chap. 19.

Like mayflies, we fly too between the previous darkness and dusk. During the fly, besides eating and mating, we can contemplate, delighted, the buildings below, the trees, the shapes of clouds in the sky, we can have conversation with other mayflies, listen to birds singing, or a radio broadcast.